LIÊN HỆ CƠ SỞ GIÓ NGỌC

Điện thoại : 0933447159 – 01657488174

Địa chỉ sản xuất: Kênh Chà Là, phường Đài Sơn Ninh Thuận